Hoppa till innehåll

Elevhälsoplan Orust Waldorf 2022/2023 

Reviderad 2023-03-13 

Elevhälsan regleras av Skollagen kap. 2 § 23-28. 

Rektor leder och har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet. 

För elevhälsans insatser har vi tillgång till: 

Skolsköterska Pernille Pedersen 

Skolpsykolog Håkan Järvå 

Skolkurator Pernille Pedersen 

Specialpedagog Elisabet Tyrenius 

Biträdande rektor Maria Jakobsson 

Skolläkare Fatemeh Pourabdullahi 

Elevhälsans arbete är först och främst förebyggande och främjande och ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Hälsa och lärande går hand i hand och elever som upplever sig ha god hälsa och känner sig trygga har också större möjlighet att lyckas i sitt skolarbete. Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. Detta innebär att varje lärare har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar. 

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och komplettera lärarnas arbete. Arbetet bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och inkluderar all personal som omger eleven. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan. Samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. Extern samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna. 

I Elevhälsans arbete är samarbetet med vårdnadshavarna en viktig del. Det bygger på god dialog för att skapa en tillitsfull relation. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar. 

Elevhälsans arbete består i hälsokontroller, stöd till pedagogerna i den ordinarie undervisningen och fördjupad kunskap om hälsa. Elevhälsans kompetenser är behjälpliga när oro finns för en elev. Här behandlas även anmälan om kostavvikelser då anpassning av kosten kan vara en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Elevhälsan är en självklar del i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Specialpedagog, biträdande rektor samt rektor deltar i det förebyggande och främjande pedagogiska arbetet på skolan genom observationer i skolmiljön under lektioner och på raster. Specialpedagog och biträdande rektor genomför även kontinuerligt elevintervjuer med uppföljningar då det behövs. Då en lärare känner oro inför en elevs utveckling eller mående tar en hjälp av kollegiet, rektor och EHT (elevhälsoteamet). Lärare har möjlighet att själva komma på en bokad tid under EHT. 

Ett framgångsrikt elevhälsoarbete förutsätter samverkan och det är viktigt att informera övriga i arbetslaget för att tillsammans kunna sätta in åtgärder. Innan stödinsatser för individen sätts in behöver resursfördelningen ses över, vilka pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar och hur lärmiljön är organiserad. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser, dessa sätts in som extra anpassningar eller mer omfattande i ett åtgärdsprogram.

(SPSM) 

Medicinska insatser 

Skolsköterskan arbetar mest främjande och förebyggande samt med enkla medicinska insatser. Skolsköterskan erbjuder hälsokontroller och screeningar (bl.a. rygg) för alla elever, enligt ett fastställt nationellt basprogram. Eleverna erbjuds vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. 

Skolläkaren konsulteras av skolsköterska vid behov och har det övergripande medicinska ansvaret samt deltar på elevhälsomöte vid behov. 

Psykologiska insatser 

Skolpsykologen har en förhållandevis stor tjänst på Orust Waldorfskola och deltar aktivt i det främjande och förebyggande arbetet. Skolpsykologen genomför enskilda samtal och utredningar men deltar även i det kollegiala lärandet samt möter våra elever i grupp, genom föreläsningar och gruppsamtal. Övrig personal kan diskutera enskilda frågor eller generella fenomen.

Psykosociala insatser 

Det förebyggande och främjande arbetet sker i form av enskilda eller gruppsamtal samt stöd för pedagogerna, både enskilt och i grupp. Kurator deltar i likabehandlingsarbetet. 

Önskas kuratorsamtal kontaktas skolsyster eller klasslärare via mail. 

Specialpedagogiska insatser 

Skolan strävar efter tillgänglig lärmiljö genom stöd och stimulans. Extra anpassningar (och även åtgärdsprogram) är arbetsredskap för lärarna samt en garanti för att stöd ges på rätt sätt. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre genomgripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Anpassningarna ska ges när ledning och stimulans inte är tillräckligt för att eleven ska fortsätta att utvecklas mot kunskapskraven. Beslut om extra anpassningar fattas av den enskilde läraren. Om en elev efter en tid av anpassningar fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare efter elevens behov. Anpassningarna dokumenteras i samma dokument som IUP:n (den individuella utvecklingsplanen). Om extra anpassningar inte räcker startas en pedagogisk utredning och rektor beslutar ifall ett åtgärdsprogram ska upprättas. I åtgärdsprogrammet beskrivs elevens behov samt vilka åtgärder skolan har beslutat om och vem som är ansvarig för varje åtgärd. En elev har endast ett samlat åtgärdsprogram där olika områden kan ingå.

(SPSM)