Hoppa till innehåll

Den Pedagogiska föreningen

Waldorfpedagogik på Orust  är en ekonomisk förening där verksamheterna bedrivs i mindre grupper för att skapa en närhet till elever/förskolebarn, föräldrar och pedagoger. Övergripande ansvar har styrelsen för Waldorfpedagogik som består av olika personer med olika bakgrunder.

Vi i styrelsen består av flera olika kompetenser, kunskaper som bidrar med olika syn på ofta svåra men viktiga frågor. Vi alla har ett stort engagemang och gruppen har en stor drivkraft att vilja skapa världens bästa skola, förskola och fritidshem för våra barn och ungdomar!

Orust Waldorfskola genomgår en expansion med massor av positiva inslag.  Vi i styrelsen kan följa hur verksamheterna utvecklas i allt ifrån att vi kan ta hand om fler nya nyfikna elever till mer handgriplig utbyggnad av vår skola för att möta efterfrågan.

Vi ser att folk söker sig spontant till vår skola, vår pedagogik, våra pedagoger och våra värderingar. Familjer flyttar hit till Orust för att barnen ska få gå på vår förskola och skola. Vi har t.o.m. en kö i vissa klasser för elever som vill skaffa sig sin utbildning hos oss. Detta känns som ett av de finaste kvitton vår verksamhet kan få.

Vi vill bygga vidare på det som elever, föräldrar, pedagoger och kollegor så fint har skapat sedan 1995 då föreningen startade våra verksamheter. Vi hoppas kunna lämna över stafettpinnen till andra nyfikna och drivande föräldrar och styrelse när vi är klara med vårt bidrag.

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola (grundskola åk 1-9), Orust Waldorfförskola (1-6 år) och Solskolan (förskoleklass och fritidshem).

Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet i enlighet med waldorfpedagogikens riktlinjer anvisade av Rudolf Steiner.

Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång.

På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den administrativa driften av skolan, förskolan och fritidshemmet. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska redovisningen och för föreningens övriga löpande ärenden.

Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte, kollegium och övriga medarbetare. Styrelsen uppdrar åt kollegierna att ansvara för det pedagogiska arbetet.

Styrelsen har som huvudman och arbetsgivare det yttersta ansvaret för verksamheterna och medarbetarna.

Styrelsen har ca 12 protokollförda möten under året.

Mer om den pedagogiska styrelsen och vilka vi är som sitter i den hittar du här nedanför:

Alla foton är tagna av https://www.atelier795.com

Ordförande

Jag heter Peter Aramis Barratt-Due Goldberg och har varit med i styrelsen sedan våren 2018 och sitter nu på mitt femte år som ordförande. Min relation till Orust Waldorf började 2017 när vi bestämde oss för att flytta hit. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete så bygger jag oftast hus, samt umgås med familjen!!!!!!!

Vice Ordförande

Jag heter Lasse Mattila och jag är vice ordförande i styrelsen. Jag har varit med sedan 2021. Min relation till Orust Waldorf började 2019 då jag utifrån intresse för waldorfpedagogik tog kontakt med föreningen och besökte verksamheterna. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag med barn och unga i utsatta livssituationer och med frågor rörande psykisk ohälsa och återhämtning. Jag är socionom och handledare i psykosocialt arbete samt nationell utbildare om skyddade personuppgifter. Jag är också chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden samt ordförande i Riksföreningen Kontext som bland annat arbetar för en kontextuell förståelse av psykiskt lidande.

Sekreterare

Jag heter Agnes Agélii och är sekreterare i den pedagogiska styrelsen.  Jag har varit med sedan 2022. Min relation till Orust Waldorfförening började hösten 2021 då jag och min familj flyttade till Orust. Mina tre pojkar går i verksamheten. Både jag och barnens pappa har gått på Rudolf Steinerskolan i Göteborg och både mor och svärmor är waldorfpedagoger. Jag kan inte tänka mig en bättre pedagogik och känner mig väldigt glad att mina barn nu får del av den. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag som sjuksköterska i kommunen och min fritid fyller jag med roliga projekt i trädgård och med halmhusbygge. Jag är även engagerad i skolans bazargrupp samt en grupp som ses och skapar hantverk att sälja i Bazarens hantverksstånd.

Kassör

Jag heter Gunnar Pedersen och sitter sedan 2023 som kassör i den pedagogiska styrelsen. Min relation till Orust Waldorf började 2020, då jag arbetade som pedagog på skolan och jag har nu mina tre barn på skolan. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag bland annat med skådespeleri och lyssnar mer än gärna på musik i alla dess former. Min familj och jag – sammanlagt är vi fem – bor några kilometer från Slussen och trivs ypperligt.

Ledamot

Jag heter Maria Czinder och jag är ny ledamot i styrelsen. Min relation till Orust Waldorfförening började 2021 när min äldsta son började på förskolan. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag med stadsbyggnad och arkitektur. 

I övrigt gillar jag bad, dans och skapande av olika slag.

Pedagogisk Ledamot Förskola/Solskola

Mitt namn är Lena Fernblad. Jag är ny i styrelsen som ledamot för förskolan.
Min relation till Orust Waldorfförening är lång, har varit medlem sedan start 1995.
Jag har tre vuxna barn som gått på Waldorfskolan och nu arbetar jag på förskolan sedan 2012. På fritiden pysslar jag i trädgården, umgås med familj och vänner, tycker om djur och natur.

Pedagogisk Ledamot skola

Mitt namn är Linnea Bergersjö och jag har arbetat på skolan sedan 2016. Just nu är jag klasslärare i femte klass,samt ämneslärare i matematik. På min fritid tycker jag mycket om att läsa, vara i naturen, ägna mig åt dans, musik och teater i någon form – och allra helst gör jag detta tillsammans med min familj.

Suppleant

Jag heter Anna Kihlander och är suppleant i styrelsen och har varit med sedan 2021. Min relation till Orust Waldorfförening började när vår son fick möjlighet att börja på förskolan år 2007. Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag som speciallärare på Uddevalla vuxenutbildning. Resten av tiden ägnar jag åt familjen, teater, dans och musik.

Suppleant

Jag heter Sonny Antonsson och har varit engagerad i styrelsen sedan 2018. Min relation till Orust Waldorf började då mitt första barn började på Kastanjen 2017. Jag representerar skolans styrelse och stödjer verksamheten i arbetsmiljöarbetet genom arbetsmiljögruppen. Utanför styrelse engagemanget arbetar jag som flygtekniker. På min fritid tycker jag om att laga mat, umgås med familjen och spendera tid i skogen.

Suppleant

Jag heter Toke van Veelen och jag är med i styrelsen som suppleant ledamot sedan 2024. Min relation till Orust Waldorf började när vi som familj flyttade till Sverige våren 2023 och mina tre barn började på Orust Waldorfskola. Mina barn tog del i en Waldorfskola i Nederländerna också och vi har alltid uppskattat Waldorfpedagogiken, atmosfären och traditionerna väldigt mycket. Men vi tycker att energin på Orust Waldorfskolan är någonting väldigt speciellt och jag är tacksam att jag kan bidra till det genom att vara ledamot i styrelsen.  Då jag inte ägnar mig åt styrelsearbete arbetar jag som barn- och ungdomspsykiatriker. På min fritid gillar jag att vara aktiv utomhus på olika sätt, träffa vänner och skapa saker med hantverk. Därför är jag också med på Bazarens hantverksgrupp.  

Suppleant pedagogisk ledamot skola

Jag heter Elin Vidén och arbetar sedan 11 år tillbaka som lärare på skolan, för närvarande som klasslärare för klass 3. Jag har representerat skolans kollegium i styrelsen sedan 2017, men sitter från detta året som suppleant. På min fritid tycker jag om att odla olika saker i min trädgård, och att umgås med familj och vänner.

Suppleant pedagogisk ledamot förskola/solskola

Julia Andersson

Adjungerande

Rektor Paula Dissing

Adjungerande

Ekonomiansvarig Ulrika Lundberg Carlsson

Ekonomi

Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret.

Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina önskningar. Därefter sammanställer en ekonomigrupp, bestående av verksamhetsansvariga för förskola/fritids/skola/skolkök/fastigheter/ekonomi samt kassörerna i pedagogföreningen och fastighetsföreningen en gemensam budget. Denna grupp lämnar sedan över budgetförslaget till respektive styrelse som slutligen fastställer budgeten.

Budgeten är ett levande dokument som kan ändras under året. Eftersom det alltid finns kostnader och intäkter som inte går att förutspå är det viktigt att stämma av budgeten, vilket görs varje kvartal.

Varje år fastställs också den lokalhyra som pedagogföreningen betalar till fastighetsföreningen.