Hoppa till innehåll

Waldorffastigheter på Orust Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga och förvalta de fastigheter som används av den pedagogiska verksamheten såsom förskola, skola och fritids.

Högsta beslutande organ är årsstämman där styrelsen väljs för kommande år. Styrelsen har ca 12 protokollförda möten under året. Den ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, samt minst två och högst fem suppleanter. Styrelsen ansvarar för den dagliga driften av fastigheterna så att de hålls i gott skick och behåller sitt värde.

Vidare beslutar styrelsen om renovering och nybyggnation av byggnader samt för eventuella inköp eller avyttringar av fastigheter. Detta sker i samråd med den pedagogiska verksamheten.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och fastställer varje år en budget, som följs upp under året. I samråd med den pedagogiska föreningen fastställs årligen hyran för lokalerna som den pedagogiska verksamheten nyttjar. Detta är den huvudsakliga intäkten för föreningen.

Styrelsen:

Josef Larsson– tillförordnad ordförande

Jens Jirvell– kassör

Christoffer Grundén– ledamot

Tobias Bjärkvik – ledamot

Martin Nord – ledamot

Kim Dissing– ledamot

Steven Meijerink– suppleant

Martin Jonsson– suppleant

Evelina Granholm – suppleant

Barbara Nentwig– suppleant

Anna Jörnås – suppleant