Hoppa till innehåll

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening


Välkommen till Orust Waldorfskola/förskola/fritidshem!

Waldorfpedagogik på Orust  är en ekonomisk förening där verksamheterna bedrivs i mindre grupper för att skapa en närhet till elever/förskolebarn, föräldrar och pedagoger. Övergripande ansvar har styrelsen för Waldorfpedagogik som består av olika personer med olika bakgrunder.

Vi i styrelsen består av flera olika kompetenser, kunskaper som bidrar med olika syn på ofta svåra men viktiga frågor. Vi alla har ett stort engagemang och gruppen har en stor drivkraft att vilja skapa världens bästa skola, förskola och fritidshem för våra barn och ungdomar!

Orust Waldorfskola genomgår en expansion med massor av positiva inslag.  Vi i styrelsen kan följa hur verksamheterna utvecklas i allt ifrån att vi kan ta hand om fler nya nyfikna elever till mer handgriplig utbyggnad av vår skola för att möta efterfrågan.

Vi ser att folk söker sig spontant till vår skola, vår pedagogik, våra pedagoger och våra värderingar. Familjer flyttar hit till Orust för att barnen ska få gå på vår förskola och skola. Vi har t.o.m. en kö i vissa klasser för elever som vill skaffa sig sin utbildning hos oss. Detta känns som ett av de finaste kvitton vår verksamhet kan få.

Vi vill bygga vidare på det som elever, föräldrar, pedagoger och kollegor så fint har skapat sedan 1995 då föreningen startade våra verksamheter. Vi hoppas kunna lämna över stafettpinnen till andra nyfikna och drivande föräldrar och styrelse när vi är klara med vårt bidrag.


Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola (grundskola åk 1-9),
Orust Waldorfförskola (1-6 år) och Solskolan (förskoleklass och fritidshem).

Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet i enlighet med waldorfpedagogikens riktlinjer anvisade av Rudolf Steiner.

Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång.

På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen.Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmannen – SKA

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole/fritids- och skolnivå.

Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Systematiskt kvalitetsarbete för huvudman 2020-2021


Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den administrativa driften av skolan, förskolan och fritidshemmet. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska redovisningen och för föreningens övriga löpande ärenden.

Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte, kollegium och övriga medarbetare. Styrelsen uppdrar åt kollegierna att ansvara för det pedagogiska arbetet.

Styrelsen har som huvudman och arbetsgivare det yttersta ansvaret för verksamheterna och medarbetarna.

Styrelsen har ca 12 protokollförda möten under året.


Ekonomi

Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret.

Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina önskningar. Därefter sammanställer en ekonomigrupp, bestående av verksamhetsansvariga för förskola/fritids/skola/skolkök/fastigheter/ekonomi samt kassörerna i pedagogföreningen och fastighetsföreningen en gemensam budget. Denna grupp lämnar sedan över budgetförslaget till respektive styrelse som slutligen fastställer budgeten.

Budgeten är ett levande dokument som kan ändras under året. Eftersom det alltid finns kostnader och intäkter som inte går att förutspå är det viktigt att stämma av budgeten, vilket görs varje kvartal.

Varje år fastställs också den lokalhyra som pedagogföreningen betalar till fastighetsföreningen.


GDPR

25/5 2018 började en ny lag att gälla i EU, GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation.
Denna nya lag ersätter PuL.
Enligt lagstiftningen är vi som skola/förskola/fritids skyldiga att inhämta vissa uppgifter från vårdnadshavare och personal.
Det handlar om uppgifter som; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstvistelsetider/arbetstider, när-/frånvaro och pedagogisk dokumentation.
I och med GDPR är det viktigt att vårdnadshavare och personal vet hur vi hanterar dessa uppgifter. Allmänt gäller att alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte fler uppgifter behandlas än vad som behövs för ändamålet med behandlingen och det är personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna.

Läs mer här i skolans IT-policy

Läs mer här i förskolans/fritids IT-policy

Mer info om GDPR finns att läsa här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/


Föreningsaktiviteter